ZKUŠEBNÍ ŘÁD

WORLD MUSADO ASSOCIATION

(výňatek)

§ 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento Zkušební řád World MUSADO Association (dále jen ZŘ a WMA) stanovuje:
 2. a) kdo a jak může vykonat zkoušky na žákovské nebo mistrovské technické stupně z MUSADO Military Combat Systému (dále jen MMCS),
 3. b) za jakých podmínek je možné získat licenci WMA pro výkon činnosti instruktora nebo zkušebního komisaře (viz podmínky ZŘ pro získání mezinárodních licencí B, A, E),
 4. c) tematický obsah a rozsah všech výše uvedených zkoušek.
 5. Každý adept na získání technického stupně z MMCS nebo některé licence musí být platným členem WMA. Před zahájením zkoušky je proto povinen předložit Zkušební komisi ke kontrole svou členskou legitimaci WMA. Členství ve WMA musí být kontinuální.
 6. Předpokladem pro získání všech technických stupňů z MMCS nebo jednotlivých licencí WMA je dosažení požadované úrovně teoretických i praktických znalostí uchazeče (dále jen adept). Za ty se považují především technické dovednosti adepta podle platného ZŘ a také jeho celkové teoretické vědomosti o stylu MUSADO® (např. vznik a rozdělení MMCS, vývoj a organizační struktura WMA atd.). Zkušební komise je dále povinna při svém hodnocení vždy přihlédnout i k osobnostnímu profilu adepta (bezúhonnost, morální a volní vlastnosti apod.).
 7. O účast na jakékoliv zkoušce musí adept nejprve požádat svého nadřízeného učitele (dále jen instruktor). Ten mu následně doporučí nejbližší možný termín. K provedení zkoušky se hlásí každý adept sám písemně u Zkušební komise a to vždy nejpozději v den stanoveného termínu zkoušky před uzavřením prezence.
 8. Poplatky za jednotlivé zkoušky ve WMA, (např. pro získání žákovských či mistrovských technických stupňů nebo pro získání některé z licencí WMA), stanovuje Ekonomická směrnice WMA, schválená nejvyšším orgánem WMA (viz Stanovy WMA). Při nesplnění podmínek jakékoliv výše uvedené zkoušky propadá uhrazený poplatek Zkušební komisi, která je povinna ho v předepsané lhůtě vyúčtovat Výkonné radě WMA podle platných ustanovení této směrnice.
 9. Ke zkouškám v Dojang přichází adept v Doboku MCS, s pásem v barvě dosaženého technického stupně a s požadovaným označením WMA. Pro zkoušky v terénu se vyžaduje vojenská maskovací uniforma nebo černá policejní kombinéza se znakem WMA a pevná obuv.
 10. Před Zkušební komisí vystupuje adept s jistotou a sebedůvěrou, dodržuje etiketu WMA a musí být dostatečně připraven podat kdykoliv požadovaný technický a fyzický výkon.
 11. Během celé zkoušky se řídí adept pouze pokyny členů Zkušební komise. Základní povely musí být Zkušební komisí vydávány vždy v jazyce dané pobočky (např. česky v Czech MUSADO Association, německy v Deutsche MUSADO Association apod.). Pro upřesnění požadovaných činností je také možné použít buď doplňující termíny z tělovýchovy a metodiky sportu, z anatomie, z vojenské pořadové přípravy, korejské výrazy nebo zavedené anglické výrazy. Podmínkou je, že všechny použité povely musí adept dostatečně znát z předchozího absolvovaného výcviku a nesmí být pro něj nesrozumitelné nebo matoucí.
 12. Konečné rozhodnutí o výsledku zkoušky musí přijmout adept vždy s projevenou pokorou a bez osobních výhrad! Zkušební komise může následně jednotlivým adeptům poskytnout individuální konzultaci k provedené zkoušce. Toto ale není stanoveným pravidlem ZŘ WMA.
 13. Zkušební komise vždy sepíše o vykonané zkoušce písemný protokol (viz vzor v příloze ZŘ) a zašle jeho platnou kopii Výkonné radě WMA ve stanoveném termínu (§ 15 ZŘ).

POZNÁMKA: Doplňující informace k jednotlivým bodům §1 jsou dále rozpracovány v následujících částech tohoto zkušebního řádu WMA. (Zkušební řád MMCS – výňatek).