Zpracování a ochrana osobních údajů

  1. WMA je spolkem členským a vede proto interní evidenci svých členů. Veškeré náležitosti týkající se této evidence se řídí především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).
  2. Podpisem platného vzoru přihlášky WMA a nezbytných příloh dává nový člen svůj souhlas s tím, aby WMA jeho osobní data používala pro svojí interní potřebu.
  3. Seznam členů WMA je veden Výkonnou radou v písemné i elektronické podobě a je uložen v sídle WMA.
  4. Seznam členů WMA se nezveřejňuje. Jakékoliv zveřejnění osobních dat z tohoto seznamu je možné pouze po předchozím souhlasu dotyčného člena.
  5. Se seznamem členů WMA může pracovat pouze Výkonná rada. Ta provádí zápisy a výmazy týkající se členů WMA a to při vzniku nebo zániku členství, po technické zkoušce a dále při jakékoliv zásadní změně osobních údajů uvedených v přihlášce.
  6. Z provozních důvodů můžou do seznamu členů WMA (na požádání) nahlížet také členové Valné hromady a instruktoři MUSADO® s platnou licencí WMA. Výpisy ze seznamu nebo jeho kopie Výkonná rada neposkytuje.
  7. Požaduje-li kterýkoliv člen WMA (případně jiné subjekty) sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by WMA způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Bližší informace jsou uvedeny ve Směrnice WMA o GDPR, která je k nahlédnutí všem členům v sídle WMA.