LICENCE ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE MMCS (výňatek 2-2016)

Řídit Zkušební komisi, organizovat průběh jednotlivých zkoušek dle Zkušebního řádu a potvrzovat jejich výsledek může pouze instruktor MUSADO MCS (dále jen MMCS) s platnou licencí kategorie E. O možnost získat toto oprávnění žádá každý instruktor vedení WMA písemnou formou.

  1. Základní oprávnění držitele licence E

– ustanovuje Zkušební komisi a řídí její činnost,

– může organizovat zkoušky na technické stupně MMCS v rozsahu 4. Kup – 1. Dan,

– na základě pokynu vedení WMA provádí přezkoušení adeptů na získání licence kat. E,

– je oprávněn potvrzovat dosažené výsledky jednotlivých zkoušek v průkazu WMA,

– je oprávněn vystavit a předat certifikáty WMA úspěšným absolventům zkoušek.

  1. Platnost instruktorské licence E

– tato licence MMCS platí 3 roky od data jejího vystavení,

– licence může být odebrána vedením WMA z důvodů uvedených v Provozní směrnici WMA,

– podmínky pro udržení a obnovu licence jsou uvedeny v Provozní směrnici WMA.

UPOZORNĚNÍ: Vydání licence E nelze nárokovat. O počtu zkušebních komisařů MMCS v rámci dané pobočky rozhoduje pouze její hlavní instruktor a to na základě konkrétních potřeb WMA (např. na základě počtu přezkušovaných adeptů za kalendářní rok, nároků na zachování kvality zkoušek, požadavků na dostupnost zkoušek v místě a čase apod.).