Stanovy WORLD MUSADO ASSOCIATION, z.s.

Obsah stanov:

 1. Základní ustanovení
 2. Statut WMA
 3. Poslání a cíle činnosti WMA
 4. Členství, jeho formy a zánik členství ve WMA
 5. Povinnosti a práva členů WMA
 6. Oddíly WMA
 7. Instruktoři WMA
 8. Orgány WMA
 9. Valná hromada WMA
 10. Výkonná rada WMA
 11. Předseda a tajemník WMA
 12. Kontrolní orgán WMA
 13. Rozhodčí komise WMA
 14. Pokladník WMA
 15. Zásady hospodaření WMA
 16. Ochrana osobních údajů
 17. Symboly, znaky a ochranné známky WMA
 18. Zánik WMA
 19. Závěrečná ustanovení

Čl. 1.

Základní ustanovení

 1. Název: ,,World MUSADO Association, z.s.“ (dále jen ,,WMA“).
 1. Sídlo: Praha 8 – Čimice, Lužecká 823/1, PSČ 181 00, Česká republika.
 1. WMA byla registrována MV ČR dne 11.4.2013.
 1. WMA bylo přiděleno IČ: 015 89 644.

Čl. 2

Statut WMA

 1. WMA je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 spolek.
 1. WMA je dobrovolným spolkem fyzických, případně i právnických osob.
 1. WMA sdružuje osoby s aktivním zájmem o sport, především pak o bojová umění a sebeobranu.
 1. Činnost WMA je založena na principech demokracie, pluralizmu názorů, etických a mravních pravidlech, veřejné informovanosti, samosprávy a právní subjektivitě.
 1. WMA se při své činnosti zdržuje jakékoliv politické a ideologické činnosti a je stranicky, politicky, nábožensky a rasově neutrálním spolkem.
 1. WMA je právnickou osobou jako celek a působí na celém území ČR.
 1. Vnitřní organizace WMA, práva a povinnosti členů i orgánů WMA se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle WMA.

Čl. 3

Účel a cíle WMA

 1. Hlavním účelem WMA je:
  a) organizovat propagaci a provádět výuku bojových umění MUSADO® a MUSADO Military Combat Systém (dále jen ,,MUSADO MCS“), vytvářet pro ně materiální a tréninkové podmínky,
  b) provádět tělovýchovné a sportovní činnosti zaměřené na ostatní bojové sporty, bojová umění a sebeobranu,
  c) zajišťovat a organizovat kurzy adrenalinových sportů, jako jsou: parašutismus, potápění, střelba, horolezectví, paintball, bungejumping, výcvik přežití v krizových situacích apod.,
  d) provozovat rekreační, kondiční nebo závodní činnosti v těchto disciplínách:
  – posilování,
  – florbal,
  – plavání,
  – vytrvalostní běh,
  – běžecké a sjezdové lyžování,
  – turistika (pěší, cyklo, vodní, vysokohorská, na lyžích),
  apod.,
  e) provádět osvětové, vzdělávací, lektorské a školící činnosti v oblastech prevence kriminality, bezpečného chování, sebeobrany, poskytnutí první pomoci, volnočasových aktivit, v prevenci mládeže před používáním návykových látek a proti vlivu sociálně patologických jevů,
  f) účastnit se doplňkových aktivit souvisejících s činností WMA v rámci jejího zapojení do podobných neziskových, obecních, městských, tělovýchovných, turistických či mezinárodních organizací.
 2. Za nejdůležitější cíle činnosti WMA jsou považovány:
  a) cílevědomý a všestranný rozvoj osobnosti jednotlivce prostřednictvím bojových umění MUSADO® a MUSADO MCS nebo doplňkových činností organizovaných WMA,
  b) propagace, výuka a rozvoj tradičního bojového umění MUSADO® v civilním sektoru,
  c) propagace, výuka a rozvoj moderního stylu sebeobrany a boje zblízka pod názvem MUSADO MCS pro potřeby příslušníků státních ozbrojených nebo bezpečnostních složek (např. policistů, vojáků, celníků) a Integrovaného záchranného systému (např. hasičů, rychlé záchranné služby apod.).
 3. Pro dosažení výše uvedeného poslání a hlavních cílů bude WMA:
  a) umožňovat všem svým členům pravidelný nácvik a trénink technik bojových umění MUSADO® nebo MUSADO MCS,
  b) pečovat o odbornou úroveň všech svých členů, ověřovat a garantovat jejich odbornou způsobilost,
  c) podporovat zvyšování odborné kvalifikace všech svých instruktorů a školitelů, zprostředkovávat jim co nejširší informovanost v oblastech historie, sportu, bojových umění, tělesné kultury a kultury vůbec,
  d) organizovat metodické výukové semináře MUSADO® a MUSADO MCS pod vedením hlavních instruktorů WMA s vyššími technickými stupni,
  e) vydávat písemné informační a metodické materiály,
  f) propagovat bojové umění MUSADO® a MUSADO MCS všemi formami, tj. pořádáním přednášek, kursů, veřejných vystoupení a šířením relevantních informací jak písemnou, tak elektronickou formou,
  g) vést své členy k dodržování základních společenských, etických, estetických a mravních pravidel,
  h) hájit a zastupovat všechny oprávněné zájmy svých členů uvnitř i navenek. Za tím účelem spolupracovat se státními orgány, s orgány obcí, s ostatními organizacemi (např. se sportovními svazy), případně s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
  i) budovat, provozovat nebo udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní či užívá,
  j) vyvíjet drobnou hospodářskou činnost k podpoře účelu WMA a pro dosažení hlavních cílů WMA,
  k) hospodárně využívat spolkový majetek a prostředky,
  l) napomáhat formami své činnosti rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační či osvětovou činností,
  m) vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce,
  n) respektovat při všech svých činnostech obecně závazné právní normy.

Čl. 4

Členství, jeho formy a zánik členství ve WMA

 1. Statut zakládajícího člena: Zakládajícím členem WMA je fyzická osoba, která se účastnila činnosti přípravného výboru. Zakládající členové přijali společný název spolku, dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném provozování svých zájmů (viz zápis z ustavující VH WMA ze dne 18. 4. 2013).
 1. Společné zásady členství:
  a) všechny formy členství ve WMA (viz odst. 3 tohoto článku) jsou dobrovolné, nejsou ale žádným způsobem vynutitelné a nevzniká na ně jakýkoliv právní nárok,
  b) o členství ve WMA může požádat každá svéprávná a občansky bezúhonná fyzická osoba, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení, která projeví aktivní zájem o bojové umění MUSADO® nebo MUSADO MCS, souhlasí s posláním a hlavními cíli WMA a zaváže se podpisem platného vzoru přihlášky dodržovat její Stanovy a interní Směrnice,
  c) členem spolku se může stát i právnická osoba. Tu zastupuje ve WMA její statutární orgán, nebo jiný zplnomocněný zástupce,
  d) členství ve WMA se váže pouze na konkrétní osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce,
  e) o přijetí nového člena do WMA rozhoduje z provozních důvodů pouze Výkonná rada. Ta realizuje podmínky registrace nových členů podle obecných zásad členství schválených Valnou hromadou v Provozní směrnici,
  f) Výkonná rada může svým většinovým rozhodnutím odmítnout přijetí jakéhokoliv nového žadatele o členství ve WMA, pokud by tím bylo (nebo mohlo být) ohroženo řádné plnění poslání a cílů WMA či její dobré jméno.
 1. Ve WMA existují tyto čtyři formy členství:
  Členství ve zkušební době (člen-čekatel) – členství ve zkušební době vzniká dnem podpisu platného vzoru přihlášky. Osoba mladší 18 let se může stát členem-čekatelem WMA jen se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Zkušební doba činí 3 měsíce od podpisu přihlášky. Během této doby mohou obě strany od přihlášky bez udání důvodu odstoupit a členství zrušit.
  Přidružené členství (přidružený člen) – přidružené členství ve WMA vzniká dnem ukončení zkušební doby (viz předchozí bod a) a schválením členství Výkonnou radou. Dokladem o získání přidruženého členství ve WMA je předání platného průkazu WMA (související legislativní procedura je stanovena v Provozní směrnici).
  Řádné členství (řádný člen) – řádné členství ve WMA vzniká automaticky všem přidruženým členům splněním následujících podmínek: věk 21 let, kontinuální studium MUSADO® nebo MUSADO MCS ve WMA po dobu minimálně 7 let a dosažená technická kvalifikace nejméně 1. Dan (výjimku z tohoto ustanovení tvoří zakládající členové WMA). Pouze řádný člen má právo stát se členem VH nebo být volen do orgánů WMA.
  Čestné členství (čestný člen) – návrh čestného členství může Valná hromada odsouhlasit pouze fyzické osobě, která se mimořádně zasloužila o propagaci a rozvoj WMA nebo bojových umění MUSADO® či MUSADO MCS. Navržená osoba musí přitom souhlasit. 
 1. Všechny čtyři výše uvedené formy členství ve WMA zanikají:
  a) dobrovolným vystoupením člena – na základě písemné výpovědí řádně doručené do sídla WMA,
  b) vyloučením člena – z důvodu ohrožení cílů, poslání a činnosti WMA, pro zanedbávání či hrubého porušování členských povinností nebo pro poškození dobrého jména WMA, a to po předchozí výzvě k sjednání nápravy (výzva je nutná jen pokud lze porušení povinnosti odčinit). Písemný návrh na vyloučení člena může předat Výkonné radě kterýkoliv jiný člen WMA, ta jej předloží nejbližší Valné hromadě k rozhodnutí. Valná hromada návrh na vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Návrh o vyloučení zruší vždy v případě, kdy je to v rozporu se Stanovami nebo se zákonem. Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí Valné hromady o vyloučení konkrétnímu členovi.
  c) prodlením úhrady ročního členského příspěvku – po dobu delší jak 3 měsíce, počítané od 1. dne následujícího po stanoveném termínu úhrady, přičemž 3 měsíce je stanovená náhradní lhůta odsouhlasená Valnou hromadou WMA. Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v Provozní směrnici.
  d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
  e) zánikem WMA.

Čl. 5

Povinnosti a práva členů WMA

 1. Každý člen WMA má povinnost zejména:
  a) účastnit se stanovených tréninků, mít pravidelnou docházku,
  b) dodržovat základní etické, společenské a mravní normy,
  c) dodržovat Stanovy a interní Směrnice WMA,
  d) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů WMA, aktivně se podílet na plnění cílů,
  e) nepoužít získané znalosti ve WMA nezákonným či nemorálním způsobem,
  f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech WMA, pokud byl do nich zvolen,
  g) platit včas stanovené členské příspěvky, případně další poplatky související s činností WMA, pokud o tom příslušný orgán WMA podle platných Stanov rozhodl,
  h) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží WMA k zabezpečení její činnosti,
  i) dbát na to, aby svým jednáním nepoškozoval zájmy a dobré jméno WMA,
  j) sdělovat Výkonné radě změny osobních údajů uvedených v přihlášce. 
 1. Člen čekatel má právo:
  a) účastnit se základních tréninků (kurzu) MUSADO® nebo MUSADO MCS. 
 1. Přidružený člen má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO® nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA. 
 1. Řádný člen WMA má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO® nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA,
  f) účastnit se jednání Valné hromady,
  g) navrhovat a volit orgány WMA,
  h) být volen do orgánů WMA.
 1. Čestný člen WMA má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO® nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA,
  f) účastnit se jednání Valné hromady.

Úplné znění aktuálních Stanov je k nahlédnutí v sídle WMA nebo ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.